ارائه راهکارهای عملی در قالب فعالیت به کودکانی که از اختلالات ذهنی و شناختی مانند نقص توجه و یا مشکلات ارتباطی رنج می برند.