استفاده از تکنیکهای مختلف درمانی مانند رفتاردرمانی؛ به منظور اصلاح رفتارهای کودکان و نوجوانان و بهبود عملکردهای اجتماعی و فردی آنها