ارتقای مهارتهای شناختی و توسعه مفاهیم کودکان و نوجوانان از طریق بکارگیری مکانیسمهای یادگیری و حافظه.